نظریه های نوین رواندرمانگری و مشاورهمجموع: ۰

بازدید: ۴۰۲۴

کتاب

نظریه های نوین رواندرمانگری و مشاوره

ارسال شده در: 25 بهمن 1395 - 09:19 توسط دكتر مسعود جان‌بزرگي

نویسنده
دکتر مسعود جان بزرگی و آیت الله سید محمد غروی
ناشر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت
سال نشر
1395

چکیده کتاب این کتاب به معرفی نظریه های نسل دوم و سوم رواندرمانگری از جمله: روان پویشی تحلیل روابط متقابل درمانهای وجودی و هستی نگرانه معنادرمانگری درمانگری مبتنی بر روانبنه یا طرح واره درمان فراشناختی درمان مبتنی بر حل مسأله واقعیت درمانگری و درمانهای معنوی و مذهبی با تأکید بر درمان چند بعدی معنوی می پردازد

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات